Biuletyn Informacji Publicznej GOPS w Słupi


 

Słupia, dnia 19.04.2013r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI
Słupia 30a, 26-234 Słupia
POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO
Asystent rodziny-umowa zlecenie


1.Wymagania konieczne:
a)posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)korzystanie z pełni praw publicznych,
c)nieposzlakowana opinia,
d)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f)wykształcenie;

socjalna

-  szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną,
-  lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny,

g)kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h)kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny-w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
i)posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego,
j)prawo jazdy kat. "B" i posiadanie własnego środka transportu.
2.Wymagania dodatkowe:

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

4. Zainteresowanych prosimy o złożenie następujących dokumentów do dnia 29.04.2013r.:

5. Z zainteresowanymi , którzy złożą dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów koniecznych
w określonym terminie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
/-/ Renata Cuper