STRONA ARCHIWALNA !!!

NOWA STRONA ZNAJDUJĘ SIĘ POD ADRESEM:

www.slupiakonecka.pl

 

 
   
 
   
   

 


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu
zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła.
Aby ten najpiękniejszy czas w roku był pełen miłości
i ludzkiej życzliwości, radości i odpoczynku od zmartwień.
Niech wyjątkowa atmosfera Świąt zostanie w nas
jak najdłużej i dodaje nam sił każdego dnia,
także w Nowym 2015 Roku.

Przewodnicząca Rady Gminy                          Wójt Gminy Słupia
              Krystyna Kuder                                   Robert Wielgopolan

 

 

 


 
 
 
 

Kielce; 2014-05-26

 

Jednostki Samorządu
Terytorialnego
/wszystkie/

 

Komunikat o ostrzeżeniach

W załączeniu przesyłam ostrzeżenie hydrologiczno-meteorologiczne na temat  zjawisk o charakterze burzowym, które będą występować na obszarze województwa świętokrzyskiego i sąsiednich województwach od 26 do 28 maja 2014. Jednocześnie przypominam o konieczności monitorowania sytuacji i składania meldunków do wyższego szczebla zarządzania kryzysowego o zagrożeniach lub prowadzonych akacjach ratowniczych. Proszę również o umieszczenie ostrzeżenia na swoich portalach internetowych, włącznie z informacją
o zasadach zachowania się ludności podczas występowania skrajnych zjawisk meteorologicznych: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/kleski-zywiolowe

Załącznik:

Data i godzina wydania: 26.05.2014 - godz. 12:42
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:18
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.05.2014 do godz. 13:00 dnia 28.05.2014
Obszar: Rejon hydrologiczny IVa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na dopływach Wisły po Dęblin, a w szczególności w małych zlewniach i zlewniach zurbanizowanych - w miejscu wystąpienia opadu burzowego - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obecne przekroczenia stanów alarmowych w zlewni Wieprza będą się utrzymywać.
Wzrost poziomu wody w wyniku prognozowanych opadów o charakterze burzowym możliwy jest także na lewobrzeżnych dopływach Bugu (na Krznie w Malowej Górze możliwe ponowne przekroczenie stanu alarmowego).
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub w przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech

 


   
                 
       
   
 
         
 
 
 

                 
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI                                                              Kielce, 28.11.2013r.
Znak: IN-III.747.28.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika, z dnia 12.11.2013r., znak: WŚ.2013.D.D/322.2013,

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" - wniosek Nr 23 - relacja złącze Łopuszno - punkt dystrybucyjny Mnin, zlokalizowanej na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim i gminy Słupia w powiecie koneckim.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony
w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.
Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest m.in.: określenie rodzaju inwestycji, warunków technicznych realizacji inwestycji, warunków wynikających z przepisów odrębnych, określenie linii rozgraniczających teren inwestycji oraz określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej obejmuje nieruchomości lub ich części znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
powiat kielecki
gmina Łopuszno
obręb 22 Łopuszno, numery działek: 119/1, 119/5, 120,
obręb 17 Jasień, numery działek: 19, 25, 180,
obręb 40 Rudniki, numer działki: 368,
powiat konecki
gmina Słupia
obręb 24 Mnin, numery działek: 1/1, 39, 836.

Zaznaczam, że zgodnie z art. 52 ust. 5 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, nie mogą być przedmiotem obrotu
, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Czynność prawna dokonana
z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 52 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Obrót nieruchomościami innymi niż określone powyżej, objętymi wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych, nie wpływa na toczące się postępowanie (art. 52 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy).
Informuję, że stosownie do art. 52 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, do czasu wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji innej niż inwestycja celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a toczące się postępowania w tych sprawach ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Zgodnie z art. 52 ust. 6 ww. ustawy w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca są obowiązani zgłosić właściwemu wojewodzie dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowią podstawy do wznowienia postępowania.

 


 

Słupia, dnia 01.10.2013 r

 

                                         O G Ł O S Z E N I E

                                        WÓJT GMINY SŁUPIA
                                                       ogłasza
                                                    pierwszy przetarg ustny nieograniczony
            na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem    
               stanowiącej własność Gminy Słupia

Lp.

Miejscowość

Oznaczenie nieruchomości

Numer
księgi wieczystej

Powierzchnia
ogólna działki
/ha/

Powierzchnia użytkowa budynku  /m2/

Cena wywoławcza
/zł/

Wadium

/zł/

1.

Mnin

845

KI1W/00029654/4

0,0700

111,19

82 614,00

5 000,00

 

 

 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. z  2012,  poz. 647  ze zm. )  dla  przedmiotowego terenu  brak jest miejscowego planu zagospodarowania. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słupia  nieruchomość  znajduje się na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Nieruchomość  jest  wolna od obciążeń oraz nie jest  przedmiotem zobowiązań.
Przetarg  odbędzie się  w dniu  7 listopada  2013 r.  (czwartek) o godz. 10°° w  Sali  Konferencyjnej  Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 30 A, 26- 234 Słupia.                                                                                                                                                     
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 4 listopada  2013 r.  na konto depozytowe Urzędu Gminy w BS Łopuszno nr 22 8499 0008 0000 0068 2000 0004.
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w oparciu o regulamin przetargu ustalony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108 ze zmianami/.
-Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczasię
na poczet ceny nabycia nieruchomości.
-Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy
  sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zakończenia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu, do dnia zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Cena wywoławcza zawiera cenę nieruchomości oraz koszty związane z przygotowaniem
   dokumentacji do sprzedaży.
      - Koszty sporządzenia umowy ponosi kupujący.
    - Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w
       terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu do podpisania umowy notarialnej, Wójt odstępuje
      od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
     - Osoby fizyczne i prawne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości,
       a w przypadku osób prawnych również upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej
       na przetargu.
     - Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem
       przetargu dowód wniesienia wadium.
     - Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
       przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wójt Gminy Słupia może odwołać przetarg z ważnych i uzasadnionych powodów.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupi pokój nr 2  lub 10, tel. 041 391 11 47  w godz.8°°- 15°°.

 


 

 

O PROJEKCIE

Gmina Słupia / Szkoła Podstawowa w Pilczycy realizuje projekt pn. Przedszkole Gąska Balbinka. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych.
Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
W ramach projektu utworzony zostanie  punkt przedszkolny zlokalizowany przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilczycy.
Okres realizacji projektu: 01 października 2013r. - 30 czerwca 2015r.
Projekt skierowany jest do 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Słupia, w tym do 8 dziewczynek i 12 chłopców. Wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.
W ramach projektu zapewniamy:

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, materiały plastyczne i techniczne.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!
REKRUTACJA
Rekrutacja do projektu trwa od 01.10.2013r. do 11.10.2013r. Odbywa się ona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i równości szans.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy, w szkole, u sołtysa w każdym sołectwie oraz w Biurze Projektu a także w formie elektronicznej do pobrania z naszej strony internetowej.
Pobierz potrzebne dokumenty:

Wypełnione formularze należy składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
O przyjęciu decydować będzie komisja kwalifikacyjna w skład której wchodzić będą: Kierownik projektu jako przewodniczący, Asystent Kierownika Projektu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pilczycy. Obrady komisji odbędą się po 13.10. Po kwalifikacji dziewczynek i chłopców zostaną wywieszone w gminie listy przyjęć (rankingowa i rezerwowa). Podsumowaniem rekrutacji będzie spotkanie organizacyjne mające na celu przekazanie szczegółowych informacji związanych z funkcjonowaniem przedszkola, zachęceniem rodziców do aktywnej współpracy i zaangażowania w jego działalność.
Gdyby osiągnięcie zakładanego poziomu rekrutacji było zagrożone, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca poprzedzona osobistymi spotkaniami pracowników projektu z mieszkańcami gminy.
Poniżej przedstawiamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawierający poszczególne etapy rekrutacji, terminy, opis sposobu składania dokumentów.
Pobierz potrzebne dokumenty:


 

 

Kielce, 29.08.2013

 

INFORMACJA PRASOWA

 

 

Od 1 września TVP Kielce z nową ramówką. Będzie nowe logo, nowa oprawa graficzna i nowe programy.

"Informacje" TVP KIELCE będą mogli Państwo oglądać cztery razy dziennie: pierwszy krótki serwis już o 7:30, główne wydanie "Informacji" jak dotychczas o 18:30, skrót "Informacji" o 20.00 i wieczorne "Informacje" o 22.00

Zmienią się też godziny nadawanie niektórych naszych programów. I tak: polityczny talk  show "Bez demagogii" będzie można oglądać w poniedziałki o 17:30, program kulturalny "Słup" w piątki o 20:10. Premiera cyklu "R jak Reportaż" - co dwa tygodnie
w środę o 17:30.
W nowej ramówce TVP KIELCE widzowie będą mogli zobaczyć także powtórki znakomitych polskich seriali takich jak np. "Przeprowadzki" oraz bajki i seriale dla dzieci
i młodzieży np. "Jankę". Nie zabraknie także popularnych programów tj: "Weekendowego Malowania", "Panoramy gospodarczej" czy "Świętokrzyskiego Rynku Pracy".

W ofercie programowej TVP Regionalna będzie wiele nowych propozycji, między innymi "Seniorada" - program przygotowywany przez ekipę TVP KIELCE, w którym pokazywać będziemy ciekawe przykłady integracji osób starszych z młodym pokoleniem. Bohaterem każdego odcinka będzie osoba w wieku 60 plus. Program poprowadzi Andrzej Cempura, aktor Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Premiera programu w piątek,
6 września o godz. 16.30 na antenie TVP Regionalna.

Reporterzy TVP KIELCE będą współpracować przy tworzeniu wielu programów na antenie TVP Regionalnej. W związku z tym na antenie ogólnopolskiej, materiały dotyczące województwa świętokrzyskiego będą ukazywały się znacznie częściej niż dotychczas.

TVP Regionalna będzie dostępna w naziemnej telewizji cyfrowej na MUX-ie 3, na kanale 47 i wystartuje już 1 września o godz. 7.00. Program własny TVP KIELCE będzie nadawany w następujących godzinach:


Poniedziałek - Piątek
07:30 - 07:59
15:00 - 15:59
17:30 - 18:59
20:00 - 20:59
22:00 - 22:29

 

Sobota - Niedziela
10:00 - 10:59 (pasmo przeznaczone dla dzieci i młodzieży: bajki i seriale)
15:00 - 15:59
17:30 - 18:59
20:00 - 20:59
22:00 - 22:59


Będzie to "nasza telewizja" - w całości poświęcona wydarzeniom lokalnych społeczności, czyli naszemu codziennemu życiu z jego troskami i radościami, wydarzeniom, które dotyczą nas, naszego miasta i regionu. TVP Regionalna będzie nadawać 18 godzin programu dziennie. Stworzenie takiego kanału stało się możliwe dzięki "rewolucji technicznej", czyli cyfryzacji.

 

Zapraszamy na nasz facebook: facebook.com/tvpregionalna.

 


ROZKŁAD JAZDY NA LINII PILCZYCA -KOŃSKIE

 


 

 


 Ankieta - preferencje przewozowe

Pod adresem http://ankieta.umws.pl/ opublikowana została ogólnodostępna i anonimowa ankieta dotycząca preferencji przewozowych mieszkańców. Zebrane dane posłużą do przygotowania Planu Transportowego dla województwa świętokrzyskiego, którego celem jest poprawa jakości systemu transportowego w regionie i jego zrównoważony rozwój. Wyniki ankiety zostaną upublicznione.
Termin nadsyłania ankiet upływa w dniu 15 września 2013r.


Od 1 lipca 2013 roku w Słupia  zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Od tego dnia w zamian za opłatę to gmina odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne. System obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.
Przetarg na transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy  Słupia wygrała firma Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, ul. Mościckiego 43,  26-110 Skarżysko-Kamienna, tel.(41) 251-21-06 lub (41) 251-28-39.
Przypominamy mieszkańcom i właścicielom nieruchomości, którzy składali deklaracje, iż opłaty należy uiszczać bez wezwania w terminach:
- do 28 lutego danego roku za miesiąc I i II
- do 30 kwietnia danego roku za miesiąc III i IV
- do 30 czerwca danego roku za miesiąc V i VI
- do 30 sierpnia danego roku za miesiące VII i VIII
- do 30 października danego roku za miesiące IX i X,
- do 30 grudnia danego roku za miesiące XI i XII

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Banku Spółdzielczego (mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Słupia) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Słupi nr. 32 8499 0008 0000 0068 2000 0018
Sposób wyliczenia opłaty :2 m-ce x zadeklarowana liczba osób x stawka miesięczna (5 zł/os.w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów lub 8 zł/os.
w przypadku niesegregacji odpadów
).
Harmonogramy odbioru odpadów z terenu Gminy Słupia. oraz zasady segregacji odpadów. Komplety worów dostępne są u sołtysów.

 

Harmonogram odbioru NIESEGREGOWANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
z terenu Gminy Słupia Konecka w II półroczu 2013r.

Miejscowości:
Hucisko, Czerwona Wola, Czerwona Wola-Kolona, Pijanów, Mnin

IV ROBOCZA ŚRODA MIESIĄCA (pojemniki, worki czarne) (24.VII, 28.VIII, 25.IX, 23.X, 27.XI, 16.XII)
Odpady wielkogabarytowe zbierane będą 23.IX

Miejscowości:
Słupia, Biały Ług, Radwanów, Radwanów-Kolonia, Słomiana, Olszówka, Rytlów

IV ROBOCZY CZWARTEK MIESIĄCA
  (pojemniki, worki czarne) (25.VII, 29.VIII, 26.IX, 24.X, 28.XI, 23.XII)
Odpady wielkogabarytowe zbierane będą 24.IX

Miejscowości:
Budzisław, Zaostrów, Piaski, Pilczyca, Ruda Pilczycka, Skąpe, Wólka

 IV ROBOCZY PIĄTEK MIESIĄCA  (pojemniki, worki czarne) (26.VII, 30.VIII, 27.IX, 25.X, 29.XI, 30.XII)
Odpady wielkogabarytowe zbierane będą 26.IX


Harmonogram odbioru odpadów ZBIERANYCH SELEKTYWNIE z terenu Gminy Słupia Konecka
w II półroczu 2013r.
Miejscowości:
Słomiana, Biały  Ług, Czerwona Wola, Czerwona Wola-Kolonia, Hucisko, Mnin, Pijanów, Radwanów, Słupia, Radwanów Kolonia

IV ROBOCZY PONIEDZIAŁEK  MIESIĄCA (worki kolorowe) (22.VII, 26.VIII, 23.IX, 28.X, 25.XI, 23.XII)


Miejscowości:
Budzisław,  Piaski, Pilczyca, Ruda Pilczycka, Rytlów, Skąpe, Wólka, Zaostrów, Olszówka

IV ROBOCZY WTOREK MIESIĄCA (worki kolorowe) (23.VII, 27.VIII, 24.IX, 22.X, 26.XI, 30.XII)

 

Rodzaj pojemnika/worka

Co wrzucamy?

Czego wrzucać nie wolno!

Zanim wrzucisz do worka:

 • usuń resztki produktów
 • zgnieć opakowanie
 • otwarte i zgniecione plastikowe butelki po napojach typu PET,
 • opakowania po chemii gospodarczej (płynach do prania, płukania, mycia, szamponach, mydłach w płynie, itp),
 • pojemniki po artykułach sypkich,
 • folie opakowaniowe, worki i torebki foliowe, reklamówki,
 • taśmy, sznurki, linki z tworzyw sztucznych,
 • kawałki rur lub złączek PCV, PET,
 • metale (puszki Al, Fe, opakowania po konserwach, napojach itp.),
 • drobny złom żelazny, metale kolorowe, gwoździe, śrubki, wiertła.
 • pojemników z zawartością,
 • tworzyw piankowych i styropianu,
 • puszek i opakowań zabrudzonych środkami chemicznymi (np. farbami, lakierami, olejami),
 • pojemników po nawozach i środkach ochrony roślin,
 • opakowań po aerozolach,
 • kabli,
 • baterii,
 • pampersów.


Zanim wyrzucisz do worka:

 • usuń resztki produktów
 • usuń kapsle, korki, zakrętki
 • czyste opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego, tj. butelki, słoiki, szklanki, kieliszki, wazony, itp.,
 • stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami,
 • szklane opakowania po kosmetykach bez zanieczyszczeń metalowych i plastikowych.
 • butelek i słoików z zawartością,
 • ceramiki (porcelany, fajansu, naczyń typu arko, talerzy, doniczek),
 • szkła żaroodpornego,
 • szkła z okularów ,
 • szkła budowlanego (okiennego, zbrojonego),
 • szyb samochodowych,
 • luster, kryształów, ozdób choinkowych,
 • żarówek, świetlówek, lamp.


opakowania wielomateriałowe
tekstylia, drewno, tektura
Zanim wrzucisz do worka:

 • usuń resztki produktów
 • kartony, torebki złóż na płasko lub wypełnij papierem
 • gazety, czasopisma, ulotki reklamowe,
 • papier do pisania, książki, zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • pudła z tektury,
 • inne opakowania tekturowe,
 • suche opakowania typu Tetra Pak (wykonane z co najmniej dwóch surowców: papier + folia, plastik + metal) np. kartony po mleku, napojach, sokach,
 • opakowania po kosmetykach w aerozolu,
 • tekstylia,
 • drewno.
 • zabrudzonego lub mokrego papieru,
 • zanieczyszczonych opakowań po materiałach budowlanych, np. cemencie, gipsie, kleju, itp.
 • papierów higienicznych, pampersów.

 


 

 


Słupia, dnia 19.04.2013r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI
Słupia 30a, 26-234 Słupia
POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO
Asystent rodziny-umowa zlecenie


1.Wymagania konieczne:
a)posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)korzystanie z pełni praw publicznych,
c)nieposzlakowana opinia,
d)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f)wykształcenie;

 • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca

socjalna

 • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku z co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną, uzupełnione:

-  szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną,
-  lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny,

 • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną
  i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g)kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h)kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny-w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
i)posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego,
j)prawo jazdy kat. "B" i posiadanie własnego środka transportu.
2.Wymagania dodatkowe:

 • wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną wieloproblemową (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niepełnosprawność, choroba przewlekła itp.),
 • umiejętność prowadzenia rozmowy motywującej do zmiany z klientami,
 • umiejętność koncentracji na potencjale i mocnych stronach,
 • umiejętność koncentracji na celach i potrzebach definiowanych przez klienta,
 • umiejętność definiowania i konstruowania wizji preferowanej przyszłości,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami,
 • wiedza na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • umiejętność pracy z rodziną w kryzysie,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • wysoka kultura osobista,
 • równowaga emocjonalna,
 • zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne,
 • komunikatywność, empatia, asertywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność,
 • zaangażowanie i odporność na sytuacje stresowe,
 • zdolności organizacyjne,
 • chęć samokształcenia.

4. Zainteresowanych prosimy o złożenie następujących dokumentów do dnia 29.04.2013r.:

 • potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych,
 • innych dokumentów potwierdzających umiejętności potrzebne w tej pracy.

5. Z zainteresowanymi , którzy złożą dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów koniecznych
w określonym terminie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
/-/ Renata Cuper

 


   


ARR, od dziesięciu lat, skutecznie realizuje w Polsce program Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE

W ramach programu realizowanego w 2013 roku, Agencja Rynku Rolnego rozstrzygnęła przetarg na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych. Przetarg został ogłoszony przez ARR w listopadzie 2012 roku i dotyczył dostawy artykułów spożywczych o łącznej wartości ok. 75,4 mln Euro tj.: ok. 309,5 mln PLN. Do ARR wpłynęły 42 oferty przetargowe, w tym 4 oferty złożone przez przedsiębiorców z innych krajów UE. Z przedsiębiorcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty przetargowe ARR podpisze umowy na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych (16 przedsiębiorców, w tym 2 z innych krajów członkowskich UE).

Łącznie w ramach programu 2013 do organizacji charytatywnych trafi ok. 100 tysięcy ton artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, w tym: artykuły zbożowe, mleczne, owocowo-warzywne, mięsne, cukier i olej rzepakowy. W bieżącym roku dostawy żywności będą realizowane do ponad 140 magazynów 4 organizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (FPBŻ, Caritas Polska, PKPS, PCK). Żywność trafi do osób uprawnionych w całym kraju na pośrednictwem ok. 7 500 lokalnych organizacji charytatywnych i pożytku publicznego.

Program "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" (PEAD) jest realizowany w Unii Europejskiej od roku 1987.
Polska przystąpiła do Programu od 2004 roku. W ostatnich latach, Komisja Europejska przeznaczała na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie. W programie uczestniczy obecnie 19 państw. Polska jest trzecim państwem po Włoszech i Hiszpanii pod względem wielkości budżetu przeznaczonego na program. Wartość programu w Polsce w poszczególnych latach wynosiła w 2011 roku - 75,4 mln Euro, w 2012 roku - 75,3 mln Euro, w 2013 roku - 76,9 mln Euro.

Od 2012 roku program nie jest już ściśle powiązany z rozdysponowaniem nadwyżek towarów z zapasów interwencyjnych. Środki finansowe przeznaczane na realizację programu mogą być wykorzystane na zakup produktów żywnościowych na rynku. Obecnie głównym celem programu jest zapewnienie zbilansowanej diety osobom potrzebującym (artykuły z różnych grup towarowych). Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady, wybór produktów do dystrybucji, powinien uwzględniać wartość odżywczą i możliwości dystrybucyjne organizacji.

Osobami uprawnionymi do otrzymywania pomocy w ramach programu ""Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej"są osoby, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia z powodów określonych w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593), tj.:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 


Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie".

UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.

więcej informacji na: http://www.arr.gov.pl/


W związku z załączonym pismem Prezesa UKE z dnia 19 września 2012r, znak: DDRT-WUD-607-1/12(1) zwracam się z prośbą o uzupełnienie załączonej ankiety UKE dotyczącej zapotrzebowania na usługi telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów. Ankieta ta jest dostępna w postaci elektronicznej na stronie internetowej UKE pod adresem

http://www.mapa.uke.gov.pl/ankiety/ . Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu dane z ankiety mogą być przekazywane również:

1) telefonicznie na numer infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej tel. 801 900 853 - pracownik UKE przyjmujący Państwa zgłoszenie, w trakcie prowadzonej rozmowy wypełni we współpracy z Państwem odpowiednią ankietę, lub

2) listem tradycyjnym na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa (z dopiskiem: Mapy popytu - zgłoszenia użytkowników)

  Ankieta w wersji PDF 

 


Projekt "Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika"

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" Poddziałanie 8.1.2. "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu obejmuje województwo świętokrzyskie. Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 31.12.2013 r.

http://www.kswp.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317:projekt-od-rolnika-do-wykwalifikowanego-pracownika-&catid=6:projekty-aktualne&Itemid=9


Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach informuje o kontynuacji programów profilaktycznych - bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz bezpłatnych badań cytologicznych dla Pań w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Wszelkie informacje na temat programu i jednostkach wykonujących badania na terenie województwa świętokrzyskiego można uzyskać bezpośrednio w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym w Kielcach pod nr telefonu 41 3674034 lub 41 3674351.

Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego:
www.wok-kielce.pl na niej można poczytać o programach i miejscach, gdzie takie badania są wykonywane, jakie badania można wykonywać, co ile lat i jaki wiek obejmują.


   


   

   


    

    


                             


 

                                                                                 


 

INFORMACJA

Wójt Gminy Słupia informuje mieszkańców gminy, że 01 sierpnia 2012r. o godzinie 17-tej w związku z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Wójt Gminy
/-/ Witold Wójcik
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2012 roku.

 1. W 2012 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r., w dwóch terminach, tj.
  a) od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  b) od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. 
 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 19), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
 8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
 9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
  a) 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  b) 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
  gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
pobierz plik .pdf 278 KB

 

 

Szkolenia zawodowe dla rolników

 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE DLA ROLNIKÓW

 

Skorzystaj z darmowych szkoleń oferowanych w ramach projektu

„Zwiększ swoje szanse poza rolnictwem” i zdobądź nową pracę:

 

 

 • KUCHARZ (dla kobiet)
 • MAGAZYNIER (dla kobiet i mężczyzn)

 

W ramach każdego szkolenia prowadzone są praktyczne zajęcia nauki zawodu oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Uczestnicy otrzymują również: zwrot kosztów dojazdu, posiłki, certyfikaty.

 

W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy oraz domownicy ubezpieczeni w KRUS z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa świętokrzyskiego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty konieczne do zapisu na szkolenia można pobrać ze strony www.gdp-krakow.pl oraz w Biurze projektu:

 

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce

Tel. 41/ 366 20 16, e-mail: gdp.kielce@wp.pl

 

                                     

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


GRUPA DORADCZA PROJEKT                                                                                                       

 

                                                           

 naglowek_kolor_v_m1_2010_12_21.jpg

Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).  Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwi samorządom Województwa Świętokrzyskiego pełna realizacją zadań wynikających z tej ustawy. Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Koszt projektu wynosi 32 667 702,81 zł. W ramach refundacji przewidziano 85% co stanowi 32 667 702,81 zł. Wkład finansowy JST ogółem wynosi - 5 764 888,73 zł. Co stanowi: budżet województwa - 479 886, 50 zł, budżet powiatu - 650 573,64, budżet gmin - 4 634 448,60 zł.

Więcej informacji na stronie: www.e-swietokrzyskie.pl

logo_rii_jst___kolor.jpgSłupia konecka jest niewielką, typową gminą wiejską położoną na samym skraju powiatu koneckiego, a dokładnie mówiąc w jego południowo-zachodniej części. 34% powierzchni zajmują czyste, urzekające ferią barw i bogatym runem lasy. Pełne zróżnicowanego drzewostanu, dróżek i ścieżek stanowią
doskonałą alternatywę dla osób lubiących wypoczynek na łonie przyrody. Część gminy jest położona w obrębie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. 60% powierzchni gminy jest użytkowana rolniczo. Bark przemysłu i rolniczy charakter gminy ma niezwykle korzystny wpływ na środowisko naturalne. Czyste, nieskażone powietrze, woda i piękne krajobrazy zapraszają do odwiedzenia naszej gminy. Chociaż jesteśmy mali, dotrzeć do nas może każdy. Przez gminę przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne: Końskie- Włoszczowa i Kielce-Łopuszno-Przedbórz-Piotrków Trybunalski.
Mamy również dobre połączenie BUS-owe z Kielcami i Końskimi a także autobusowe z Warszawą, Łodzią, Krakowem. Sąsiadujemy z gminami: Radoszyce, Łopuszno, Fałków, Przedbóż więc można do nas wstąpić niejako "po drodze". Piękne krajobrazy, czyste powietrze, niezwykle bogata historia regionu i życzliwi mieszkańcy zapraszają do odwiedzenia naszej gminy.


Ludność
Powierzchnia gminy liczy 106 km2 .Zamieszkuje ją ok.3. 700 mieszkańców w 18 sołectwach, w tym: Biały Ług- 85, Budzisław -219, Czerwona Wola Wieś-167, Czerwona Wola Kolonia- 114, Hucisko -115, Mnin- 607, 01szówka- 89, Piaski- 86, Pijanów- 191, Pilczyca- 327, Radwanów Wieś -103, Radwanów Kolonia- 117, Ruda Pilczycka- 393, Rytlów- 71, Skąpe- 173, Słupia- 302, Wólka- 377, Zaostrów- 194. Nazwa gminy pochodzi od miejscowości Słupia, w której znajduje się siedziba władz administracyjnych.


Miejscowość
W sołectwach: Czerwona Wola Mnin, Słupia, Pilczyca i Ruda Pilczycka działają Ochotnicze Straże Pożarne, a ich strażnice służą mieszkańcom jako świetlice. Na terenie gminy znajdują się cztery szkoły podstawowe, Gimnazjum Publiczne oraz Ośrodek Zdrowia w Słupi z podległą placówką w Mninie. Przy szkole Podstawowej w Pilczycy działa Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy (ULKS-Pilczyca) z sekcjami tenisa stołowego, badmintona i piłki nożnej. Klub postawił sobie za zadanie krzewienie kultury fizycznej nie tylko wśród młodzieży ale również wśród całych rodzin, poprzez organizowanie turniejów tenisa stołowego, piłki nożnej itp. pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. W miejscowości Słupia codziennie pracuje lecznica weterynaryjna. Sieci wodociągowa i telefoniczna pokrywają całą gminę-. Ma ona głównie charakter rolniczy z dominacją produkcji mleka i trzody chlewnej. Prowadzonych jest tutaj 1040 gospodarstw rolnych, z czego 30% o powierzchni powyżej 7ha. Brak przemysłu zadecydował o rolniczym charakterze gminy, co miało korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Dzięki temu gmina posiada walory ekologiczne tj. czyste powietrze i nie skażoną wodę, które stanowią doskonałą bazę- do rozwoju agroturystyki. Strategia rozwoju gminy przewiduje rozwój tej sfery usług, jako alternatywnego źródła dochodu dla mieszkańców. Możliwość uzyskania środków z funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zapewne przyczyni się- do rozwoju agroturystyki ijej bazy lokalowej. Na terenie gminy istnieją niewielkie zakłady obróbki drewna, firmy świadczące usługi transportowe oraz firmy usługowo-handlowe zaopatrzenia do produkcji rolnej.
Warunki do inwestowania
Dogodne warunki komunikacji drogowej, przebieg Centralnej Magistrali Kolejowej, całkowite zwodociągowanie gminy.
1. W otoczeniu rolnictwa jest możliwość uruchomienia przetwórstwa rolno-spożywczego, skupu płodów rolnych.
2. W zakresie turystyki: stworzenie bazy gastronomiczno-noclegowej, zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych na cele rekreacyjne lub sportowe.
3. Poszukujemy zainteresowanych uruchomieniem stacji CPN oraz inwestorów w zakresie drobnego przemysłu. Posiadamy także bazy biurowo-warsztatowe z pełnym uzbrojeniem-tereny do zagospodarowania.Co warto zobaczyć
Z ważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić wpisany do rejestru zabytkowy Zespół Pałacowy z parkiem w Rudzie Pilczyckiej, wiatrak holenderski z 1890 roku w miejscowości Hucisko Bania. Inne ciekawe obiekty zabytkowe to:
Pilczyca Zespół kościoła parafialnego, w skład, którego wchodzą: kościół murowany z 1230 roku, kaplica św. Barbary z 1890 roku, plebania z początku XX wieku oraz organistówka z 1920 roku.
Ruda Pilczycka
-ruiny kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX wieku,
-zespół pałacowy z XiX wieku (przebudowany)
-leśniczówka drewniana z ok. 1900 roku
Skąpe
- zespół dworski z XIX wieku, który tworzą: pozostałość dworu murowanego, dom ogrodnika, ruina spichlerza i młyn. Na szczególną uwagę zasługują rody, które w przeszłości zamieszkiwały tereny obecnej gminy. Wśród zacnych i znanych należy wymienić ród Toporczyków Pilczyckich, Łąckich, Zarembów i Zamoyskich. Przetrwał również budynek pamiętający "paskowe czasy", a pamięć o słynnym pamiętnikarzu do dziś jest żywa w kulturze ludowejNa terenie gminy Słupia znajdują się obszary o cennych w skali kraju i regionu walorach przyrodniczych. Są to:
- Przedborski Park Krajobrazowy obejmujący na terenie gminy powierzchnię 1772,2 ha, co stanowi 16,8% obszaru gminy oraz jego otulina o powierzchni na terenie gminy 1827,9 ha, co stanowi 17,3% obszaru gminy,
- Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni na terenie gminy 5373,3ha, co stanowi 50,9% obszaru gminy.
Gmina Słupia posiada znaczące rezerwy terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie, w tym głównie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Na terenie gminy Słupia istnieją potencjalne możliwości rozwoju zabudowy letniskowej wynikające z zalet przyrodniczych i kulturowych gminy, jak również z faktu, że znajdują się tu znaczne powierzchnie terenów rolnych o VI klasie bonitacyjnej gleb, które mogą być pod taki rodzaj zainwestowania przeznaczane.